Skip links

Datahub 2.0 tuo monia muutoksia

Datahub 2.0 tuo monia muutoksia

Datahub on vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tiedot Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Vuoden alusta käytössä olleeseen Datahubiin tulee seuraavan version mukana merkittävä muutos – 15 minuutin mittausjaksoon siirtyminen. 15 minuutin mittausjakso mahdollistaa siirtymisen 15 minuutin taseselvitykseen, joka otetaan käyttöön Pohjoismaissa 23.05.2023 alkaen. Toinen tärkeä muutos on käyttöpaikan sisäinen netotus, jossa sähkön kulutus ja tuotanto netotetaan käytetyn mittausaika-askeleen sisällä. Netotuksella on suora vaikutus energiayhteisöjen laskutukseen.

Synerall valmistautuu jo nyt tulevaisuuteen ja muuttuvien asetusten tuomiin lainsäädännöllisiin muutoksiin, jolloin Synerall voi minimoida muutosten kustannukset asiakkailleen.

Mitä 15 minuutin mittausjakso tarkoittaa käytännössä?

Varttimittauksella mitataan sähkön kulutusta tunnin sijaan 15 minuutin tarkkuudella ja tästä johtuen jokainen sähkömittari lähettää tulevaisuudessa neljä kertaa enemmän raportoitavaa dataa. Loppuasiakkaalle tämä tarkoittaa, että nyt hän saa tiedon sähkönkulutuksestaan entistä tarkemmalla, 15 minuutin, resoluutiolla eli hän tietää aina, paljonko energiaa on kuluttanut. Loppukäyttäjä hyötyy suuremmasta mittaustarkkuudesta, koska se mahdollistaa oman sähkönkulutuksen tarkemman seurannan ja suunnittelun. Suunnittelun avulla loppuasiakas voi säästää selvää rahaa ja tasapainottaa kulutuspiikkejä.

Synerallin palveluiden avulla tämä on jo nyt mahdollista. Tällä hetkellä osa sähkömittareista ei vielä pysty varttimittaukseen, mutta lainsäädännön mukaan kaikkien sähkömittareiden tulee pystyä tähän vuoteen 2027 mennessä.

Vaikutus energiayhteisöihin

EU:n uusiutuvan energian direktiivi määrittelee energiayhteisöt uusiksi energiatoimijoiksi ja osana tätä Suomessa astui vuoden 2021 alussa voimaan laki, joka sallii hyvityslaskentaperusteiset kiinteistön sisäiset energiayhteisöt eli esimerkiksi taloyhtiöt, jotka asentavat katolleen aurinkopaneelit tuottaakseen sähköä taloyhtiön tarpeisiin. Uuden lainsäädännön myötä taloyhtiön sähkönkulutus ja tuotanto netotetaan, jolloin kulutuksen ja tuotannon erotus kirjataan joko kulutukselle tai tuotannolle riippuen siitä, kumpi on suurempi. Käytännössä energiayhteisön tuottama sähkö käytetään ensisijaisesti kiinteistön tarpeisiin ja sen jälkeen kattamaan osakkaiden sähkönkulutusta sovittujen prosenttien mukaan. Mikäli energiayhteisö tuottaa sähköä yli oman tarpeen, myydään ylijäämä verkkoon.

Valtionneuvoston viime vuoden lopussa voimaantulleen asetuksen mukaisesti Datahubin tulee pystyä käsittelemään paikallisiin energiayhteisöihin liittyviä prosesseja vuoden 2023 alusta alkaen, mikä on mahdollista Datahub 2.0:n avulla.

Energiayhteisöt tulevaisuuden mahdollisuus

Energiayhteisö tuottaa säästöä loppukuluttajalle pienentyneen sähkölaskun muodossa, koska taloyhtiön tuottama energia vähentää ostettavan sähkön tarvetta. Taloudellinen hyöty on kuitenkin vain yksi energiayhteisöjen eduista. Energiayhteisöjen tuottama uusiutuva energia on ympäristöystävällistä ja lisäksi se vähentää riippuvuutta ulkopuolisista energiatuottajista. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa energiayhteisöjen toiminnan pienimuotoisena. Jotta energiayhteisöt pystyisivät hyödyntämään mahdollisuuksiaan laajemmin, vaaditaan muutos, joka sallisi energiayhteisöjen virtuaalisen yhteistyön, mikä tarjoaisi myös verotuksellista hyötyä. Muutosta tarvittaisiin myös sallimaan korttelin laajuiset energiayhteisöt, jotka mahdollistavat suuremman tuotantokapasiteetin ja joustopalvelujen hyväksikäytön.

Energiayhteisöt tuovat kuitenkin sähkönsiirtoyhtiöille uusia haasteita, koska jakeluverkkoa on ylläpidettävä samalla tasolla kuin ilman yksityistä tuotantoa, mistä seuraa kustannuksia verkkoyhtiölle.

Muutosten alku

Elämme muutosten aikakaudella, jossa energian kulutus ja tuotanto herättävät yhä enemmän keskustelua. Datahub 2.0:aan siirtyminen on muutosten alku, joka ohjaa sähkönkulutusta ja raportointia reaaliaikaisempaan ja ympäristöystävällisempään suuntaa loppuasiakkaan intressit huomioiden.

Lisäksi versio 2.0 tukee paremmin loppukäyttäjän sopimuksen päättämisen peruutusta ja tiedostorajapintojen mittaustietojen toimitusta.

Jaa artikkeli:

Muut julkaisut

Väliaikainen voittovero ja energiayhtiöiden keinot sen vaikutuksen tasoittamiseen

Suomalaisia energiayhtiöitä koettelee jälleen uusi haaste – tällä kertaa väliaikaisen voittoveron muodossa. Veron taustalla on EU-asetus energiahätätoimista, jossa edellytetään kansallisia verotuksellisia toimia korkeista energianhinnoista johtuneiden voittojen leikkaamiseksi. Juuri, kun energiayhtiöt ovat selvinneet Datahub 2.0:n implementoinnista, tilapäisestä arvonlisäveron muutoksesta ja sähkökorvauksista, eduskunta teki päätöksen energiayhtiöiden väliaikaisesta voittoverosta. Veron soveltaminen Eduskunta hyväksyi 8.3.2023 kiistellyn lain sähköalan väliaikaisesta voittoverosta ja se astui voimaan

Lue lisää

Miten ALV-lakimuutoksen implementointi ratkaistiin kustannustehokkaasti

9 viikossa hallituksen esityksestä valmiiksi ja testatuksi ratkaisuksi. Viime vuonna dramaattisesti nousseen sähkön hinnan vuoksi hallitus päätti 21.10.2022 ensimmäisestä kuluttajille suunnatusta tuesta kamppailussa suuria sähkölaskuja vastaan laskemalla sähkön myynnin arvonlisäveron väliaikaisesti 24 %:sta 10 %:iin. Alennettu arvonlisävero on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Hyvin nopealla aikataululla valmistellun ja toteutetun arvonlisäveron muutoksen käytännön toteutus jäi energiayhtiöiden tehtäväksi. Suomen tukiratkaisu poikkesi monien muiden Euroopan maiden

Lue lisää
Explore
Drag