Skip links

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning som kommer att införas i Norden från och med den 23 maj 2023. En annan viktig förändring är nettoredovisning inom användningsplatsen, där nettoelförbrukning och nettoproduktion redovisas inom det mättidssteg som används. Nettoredovisningen har en direkt effekt på faktureringen av energigemenskapen.

Synerall förbereder sig redan för framtiden och de lagändringar som de ändrade regelverken medför, så att Synerall kan minimera kostnaderna för förändringarna för sina kunder.

Vad innebär en 15 minuters mätperiod i praktiken?

15 minuters mätning mäter elförbrukningen med en noggrannhet på 15 minuter istället för en timme, och på grund av detta kommer varje elmätare i framtiden att skicka fyra gånger mer rapporterbar data. För slutanvändaren innebär det att man nu får information om sin elförbrukning med en ännu mer exakt, 15 minuters, upplösning. På så sätt vet användaren alltid hur mycket energi som har förbrukats. Slutanvändaren drar nytta av högre mätnoggrannhet, eftersom det möjliggör mer exakt övervakning och planering av den egna elförbrukningen. Med hjälp av planering kan slutkunden spara betydande pengar och balansera konsumtionstoppar.

Med Syneralls lösningar är detta redan möjligt. I nuläget är en del av elmätarna ännu inte kapabla att mäta el per 15 minuter , men enligt lagstiftningen ska alla elmätare klara av detta till 2027.

Inverkan på energigemenskapen

EU:s direktiv om förnybar energi definierar energigemenskapen som nya energiaktörer. Som en del av detta reform trädde en lag i kraft i Finland i början av 2021 som tillåter energigemenskaper inom fastigheten utifrån kreditberäkning, exempelvis bostadsrättsföreningar som installerar solpaneler på sina tak för att producera el för bostadsrättsföreningens behov. Med den nya lagstiftningen beräknar energigemenskapen sin elförbrukning och produktion per netto, varvid skillnaden mellan förbrukning och produktion bokförs antingen för konsumtion eller produktion, beroende på vilken som är större. I praktiken används den el som produceras av energigemenskapen i första hand för fastighetens behov och sedan för att täcka samarbetspartnernas elförbrukning enligt överenskomna procentsatser. Om energigemenskapet producerar mer el än det behöver säljs överskottet till elnätet.

I enlighet med Statsrådets förordning som trädde i kraft i slutet av förra året ska Datahub kunna hantera processer relaterade till lokala energisamhällen från och med början av 2023, vilket är möjligt med hjälp av Datahub 2.0.

Energigemenskaper skapar framtidsmöjligheter

Energigemenskapen ger besparingar till slutkonsumenten i form av en sänkt elräkning, eftersom energin som produceras av bostadsrättsföreningen minskar behovet av köpt el. Den ekonomiska fördelen är dock bara en av fördelarna med energigemenskapen. Förnybar energi som produceras av energigemenskapen är miljövänlig och det minskar också beroendet av externa energiproducenter. Nuvarande lagstiftning gör det möjligt för energigemenskapen att verka i liten skala. För att energigemenskapen ska kunna ta tillvara sina möjligheter bredare krävs en förändring som möjliggör ett virtuellt samarbete mellan energigemenskaperna, vilket också skulle ge en skatteförmån. Förändringen skulle också vara nödvändig för att möjliggöra blockövergripande energigemenskaper, som möjliggör större produktionskapacitet och användning av flexibla tjänster.

Energisamhällen medför dock nya utmaningar för elöverföringsföretagen, eftersom distributionsnätet måste uppehållas på samma nivå som utan privat produktion, vilket leder till kostnader för nätföretagen.

Ändringarna börjar nu

Vi lever i en tid av förändring, där energiförbrukning och produktion genererar allt mer diskussion. Övergången till Datahub 2.0 är början på förändringar som styr elförbrukning och rapportering i en mer realtids- och miljövänlig riktning, med hänsyn till slutkundens intressen.

Dessutom stöder version 2.0 bättre hävning av uppsägning av slutanvändarkontrakt och leverans av mätdata för filgränssnitt.

Dela artikel:

Andra inlägg

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet av Datahub kommer att gynna

Läs mer

Synerall is a certified as a successful and trustworthy company in Finland and Estonia

For very good financial performance and payment discipline, Synerall was awarded the Strongest in Finland AA certificate, and Strongest in Estonia certificate. These certificates prove that Synerall is a recognized and reliable partner in all areas where they are operating. The certificate, based on Suomen Asiakastieto’s Rating Alfa, certifies to customers, partners, and other stakeholders that cooperation with Synerall is

Läs mer
Explore
Drag