Skip links

Att kämpa med ständiga förändringar – hur elmarknaden i Finland och Estland har transformerats

Det gångna året har medfört exempellösa förändringar på elmarknaden, bland annat betydande prisökningar, införandet av Datahub och risken för elbrist. Kriget i Ukraina, en ökad elförbrukning till följd av coronapandemin och torrt väder har trappat upp priserna, vilket har ökat slutkonsumenternas intresse att lämna bud på elavtal.  Statliga åtgärder för att kontrollera konsumentpriserna och införandet av Datahub kommer att gynna slutkonsumenterna, men förändringar som de medför för energiföretag kommer vara utmanande och mycket resurskrävande eftersom företag kommer vara tvungna att göra väsentliga ändringar i sina avtals- och faktureringslösningar.

Överlevnadsstrategi

Stort press är satt på energiföretag för att kunna  manövrera i den förändrade situationen, oavsett om det rör sig om ett stort eller litet företag – alla energiföretag måste reagera snabbt och kostnadseffektivt på de nya kraven. På en turbulent marknad kan en förtrogen partner reagera flexibelt och snabbt på alla förändringar som följer ur beslut av staten eller energiföretag, så att konsumenten inte behöver bekymra sig över förändringar i faktureringen och kunddatasystem. Under dessa ändringar är en pålitlig, snabbt reagerande och värdeskapande partner oersättlig för energiföretag.

Ändringar på Finlands elmarknad

Riksdagen beslöt att sänka momsen på el från 24% till 10% från början av december till slutet av april 2023, vilket kommer leda till stora förändringar inom faktureringen för energiföretag och produkter som kommer att faktureras. Ökningen av energipriserna som började på slutet av förra året, har orsakat höga priser, dock antyder de senaste prognoserna att priserna kommer att falla. Dock verkar de kraftiga prisfluktuationerna på energimarknaden ha kommit för stanna. De stora prissvängningarna i energipriser får slutkonsumenterna att ändra sina förbrukningsvanor och fördela deras huvudsakliga energiförbrukning under tidsperioder då elpriserna på börsen är lägre. Konsumenten kommer alltid att underrättas föregående eftermiddag om spotpriset på el för nästa dag, när dessa läggs ut, t ex. i Fingrids timpris-mobilapplikation och på webbsidor av de flesta elföretag.

Införandet av Datahub, ett centraliserat system för informationsutbyte på elhandelsmarknaden, är en annan stor förändring på Finlands elmarknad. Och lanseringen av dess nästa version i början av nästa år kommer att ändra ännu fler aspekter. Datahub 2.0 möjliggör utvidgningen av energigemenskap och harmonisering av faktureringen. Å andra sidan, tvingar nästan Datahub 2.0 småproducenter till att anslutas till nätet, så att energigemenskapen som är också en konsument och producent, kan inte ta nytta av sina egna fasta elförsäljningsavtal och fluktuationen på spot-priset. Kontroll av förbrukningen, förvaring av energi och omvandling till spot-prissättning är de enda alternativen för energigemenskap att dra nytta av sin egna produktion. Allt detta kräver dock investeringar, vilket förlänger återbetalningstiden. Införandet av Datahub 2.0 kräver betydande förändringar i energiföretagens back-end-system för att stödja till exempel 15-minutersmätning och energigemenskap. Datahub 2.0 möjliggör utvecklingen av helt nya typer av tjänster för slutkonsumenter. Med hjälp av en sakkunnig partner, kan energiföretag börja utveckla nya affärsmodeller snabbt i en turbulent marknad.

Situationen i Estland

Medan Finland bestämde att stödja slutkonsumenter genom att minska momsen på el, gick Estland tillväga med en annorlunda lösning. I Estland kompenserar staten privata hushåll med upp till 5 cent per kilowattimme av det genomsnittliga månadspriset för el, exklusive moms, för summor som överstiger 8 cent per kilowattimme.  Det förväntas att sänka elpriset för konsumenterna med ungefär 21%.  Denna åtgärd är också tillfällig och gäller från oktober till slutet av mars 2023. För energiföretag innebär detta väsentliga ändringar i faktureringen och avtalslösningar.

En annan åtgärd för att stävja ökningen i elpriser som har vidtagits i Estland är införandet av en universell tjänst av den estniska staten, vilken kommer att tillåta inköp av el till ett reglerat pris under de kommande fyra åren. Tjänsten har möjliggjorts tack vare elmarknadsreformen, enligt vilken staten tvingar Eesti Energia att sälja el som en universell tjänst till estniska hushåll, till vissa företagskunder och till alla eldistributörer från och med hösten. Andra elförsäljare kan också erbjuda sina kunder en universell tjänst, då de har rätt att köpa elen de behöver från den statligt ägda elproducenten. Den universella tjänsten är kortare sagt ett elpaket som man kan frivilligt ansluta sig med. Elpriset för slutkonsumenten baseras på produktionspriset som är överenskommet med Estlands konkurrensmyndighet, till vilket elproducentens rimliga vinst och försäljningskostnaden för elförsäljaren tillkommer. För slutkonsumenten är denna ändring enkel, men energiföretag måste återigen göra ändringar i deras avtals- och faktureringslösningar, eftersom, till exempel, om kundens nuvarande elavtal är dyrare än den universella tjänsten, kommer elföretaget att automatiskt ändra kundens avtal till ett billigare alternativ.

Dela artikel:

Andra inlägg

Datahub 2.0 medför många förändringar

Datahub 2.0 medför många förändringar Datahub är ett centraliserat datautbytessystem för detaljhandelsmarknaden, som lagrar data om Finlands 3,8 miljoner elanvändningsplatser. Datahub, som har varit i bruk sedan början av året, kommer med en betydande förändring i sin nästa version – övergång till en 15-minuters mätperiod. Mätperioden på 15 minuter möjliggör en övergång till 15-minuters balansräkning som kommer att införas i

Läs mer

Synerall is a certified as a successful and trustworthy company in Finland and Estonia

For very good financial performance and payment discipline, Synerall was awarded the Strongest in Finland AA certificate, and Strongest in Estonia certificate. These certificates prove that Synerall is a recognized and reliable partner in all areas where they are operating. The certificate, based on Suomen Asiakastieto’s Rating Alfa, certifies to customers, partners, and other stakeholders that cooperation with Synerall is

Läs mer
Explore
Drag